׸ ������ � ������� :

��������� �����.

������ ����� �� ����, �� ����� ��� �� ���� � ����� ������������.

��� ����, ����� ������� �� ���� ��� ��������� �� �������� ����������� ����, ������� � ���� "������ ������ �� �i���" ����� ���� ����� ��� � �������� �� ����� "������" ��� ����� �����.

����� ������� �� ���� ��� ���������, � ������� ������������ ������������

�����, ������� � ���� "������ �����" ������� ������ ������ � �������� �� ��������� ��� �����.

���� ��������� ��� ����

����� ������� ������� �� ������� ���� � ��������� ������.

����� ��������� �� ����� �������, � ������ ��� ����� ������ � �.�. �������� �� ����, ��� �� �������� � �����.

���� �� �� ��� ��������

������ � ����.

 

Star